ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แผนกงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ใส่ความเห็น

แผนกงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ดูแลและรับผิดชอบงานให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในคณะ
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
6. ดูแลและรับผิดชอบการจัดรวบรวมเอกสารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
7. กรอกข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระดับคณะ
8. จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT :SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
9. จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี/รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s