ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ภาระงานยุทธศาสตร์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ยุทธศาสตร์ ของคณะ
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3. กลั่นกรองและวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

ภาระงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
1. จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน และการปรับแผน
2. จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้และการปรับแผน
3. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับโครงการแผนงานต่างๆ ของคณะ
4. ให้บริการแนะนำด้านต่างๆ เกี่ยวกับแผน นโยบาย และงบประมาณ
5. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
6. พัฒนาระบบการวางแผนและการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

ภาระงานติดตามและประเมินผล
1. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ
2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อจัดทำรายงานสรุปการดำเนินการ ตามโครงการของคณะ
3. นำเสนอผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ให้คณะทราบ และใช้เป็น แนวทางในการตัดสินใจ
4. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน เพื่อนำเสนอคณะ
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s