ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ใส่ความเห็น

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

01 ปก คำนำ สารบัญ

02 ส่วนที่ 1

03 ส่วนที่ 2

04 ส่วนที่ 3 

05 ส่วนที่ 4

06 ส่วนที่ 4 ส1-ส5 _update

07 CDS

07 ภาคผนวก

 


ใส่ความเห็น

กิจกรรม 5 ส.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5ส

2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 ปีการศึก3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรม 5ส 4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ5ส 2556 5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 5ส 2556

3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรม 5ส

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ5ส 2556

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 5ส 2556