ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ใส่ความเห็น

แผนกงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ดูแลและรับผิดชอบงานให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในคณะ
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
6. ดูแลและรับผิดชอบการจัดรวบรวมเอกสารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
7. กรอกข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระดับคณะ
8. จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT :SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
9. จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี/รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

โฆษณา


ใส่ความเห็น >

แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ภาระงานยุทธศาสตร์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ยุทธศาสตร์ ของคณะ
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3. กลั่นกรองและวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

ภาระงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
1. จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน และการปรับแผน
2. จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้และการปรับแผน
3. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับโครงการแผนงานต่างๆ ของคณะ
4. ให้บริการแนะนำด้านต่างๆ เกี่ยวกับแผน นโยบาย และงบประมาณ
5. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
6. พัฒนาระบบการวางแผนและการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

ภาระงานติดตามและประเมินผล
1. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ
2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อจัดทำรายงานสรุปการดำเนินการ ตามโครงการของคณะ
3. นำเสนอผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ให้คณะทราบ และใช้เป็น แนวทางในการตัดสินใจ
4. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน เพื่อนำเสนอคณะ
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก