ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ใส่ความเห็น

ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ

1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ – มี.ค.2557 2.เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-2557

โฆษณา


ใส่ความเห็น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 53-56 pdf 2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 57-60 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ ปี 2556


ใส่ความเห็น

เอกสารงบประมาณประจำปี

1.โครงการที่ได้รับงปม.รายจ่าย 2556 2.โครงการที่ได้รับงปม.รายได้ 2556 3.โครงการที่ได้รับงปม.รายจ่าย 2557 4.โครงการที่ได้รับงปม.รายได้ 2557


ใส่ความเห็น

เอกสารแบบฟอร์ม

5.แบบฟอร์ม สงป.301 เงินแผ่นดิน 6.แบบฟอร์ม สงป.301 เงินรายได้

ง. 4 5 8 – งปม.2557

form-แบบ ง.4 2557 form-แบบ ง.5 2557 form-แบบ ง.8 ปี 2557 งานฟาร์มเท่านั้น แบบ ง.8 ปี 57 ปรับปรุงยุทธศาสตร์

ง.4 5 8 – งปม.2558

form-แบบ ง.4 2558 form-แบบ ง.5 2558 form-แบบ ง.8 ปี 2558 งานฟาร์มเท่านั้น form-แบบ ง.8 ปี 2558


ใส่ความเห็น

สาระน่ารู้

1.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2.แผนบริหารราชการแผ่นดิน 55-58 3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 4.ยุทธศาสตร์ประเทศ