ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ใส่ความเห็น

เอกสารแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 56 (ระดับคณะ)

01 ปก คำนำ สารบัญ

02 ส่วนที่ 1

03 ส่วนที่ 2

04 ส่วนที่ 3

05 ส่วนที่ 4

06 ส1-ส5-update-2014

07 CDS

07 ภาคผนวก

2.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 56 (ระดับสาขา)

01 ปก คำนำ สารบัญ

02 ส่วนที่ 1

03 ส่วนที่ 2

04 ส่วนที่ 3

05 ส่วนที่ 4

06 ส1-ส5-update-2014

07 CDS

07 ภาคผนวก


ใส่ความเห็น

เอกสารเผยแพร่

เป้าหมายคุณภาพ

1.1เป้าหมายคุณภาพ คณะ-สาขา ปีการศึกษา 54

1.2เป้าหมายคุณภาพ คณะ-สาขา ปีการศึกษา 55

1.3เป้าหมายคุณภาพ คณะ-สาขา ปีการศึกษา 56

คู่มือ สมศ.รอบสาม

4_คู่มือรอบสาม ฉบับสถานศีกษา

6_สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ

3.1คู่มือประกันคุณภาพ (SAR ปีการศึกษา 55)

3.2คู่มือประกันคุณภาพ (SAR ปีการศึกษา 56)


ใส่ความเห็น

สาระน่ารู้

คู่มือ CHE admin คณะ

คู่มือ CHE คณะกรรมการตรวจ

คู่มือ CHE เจ้าหน้าที่ประกัน

คู่มือ CHE เพิ่มอัตลักษณ์

2.การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน

3.ค่าตอบแทนผู้ตรวจ SAR

4.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) วข.สกลนคร